تعبیر خواب | تعبیر خواب از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب آیینه در خواب چیست؟ | تعبیر خواب آیینه از نظر معبران شرقی و غربی

تعبیر خواب های خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

تعبیر خواب  آیینه در خواب چیست؟ | تعبیر خواب آیینه از نظر معبران شرقی و غربی
کدخبر : 9206
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

همه ما خواب ها و رویایی می بینیم که قطعا تعبیر خواب دارند و در آینده دور یا نزدیک اتفاق می افتند. تعبیر خواب را از گذشته ها گفته اند به فال نیک بگیرید تا اتفاقات خوبی برایتان بی افتد. بعضی از تعبیر خواب ها ممکن است برای گذشته باشند.در این بخش از سایت گشتنی نیوز تعبیر خواب را از نظر معبران شرقی و غربی در اختیار شما گذاشته ایم. خواب ها تعابیر مختلفی دارند و معبران خواب نظرات متفاوتی باهم دارند. تعبیر خواب از نظر امامان و پیامبران را در سایت ما بخوانید.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

زن

پسری برایش به دنیا خواهد امد

مقام و حکومت

دوست ویار

شریک

کار با وضعیت و کیفیت روشن

حضرت می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود

اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد

اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری ات

اگر ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد

اگر ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود

عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد

اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است. امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر چهره شخص دیگری را در آینه دیدید و آن شخص از چهره نیکویی برخوردار بود و هم چنین شما آن شخص را می شناختید به این معنا است که شما دارای بزرگی و عزت و احترام خواهید شد، ولی اگر آن شخص را نشناختید خواب شما تعبیر خاصی ندارد و خوب و بد بودن خواب شما به عامل دیگری در خواب شما بستگی دارد مثل تمیز و یا کثیف بودن آینه.

تعبیر دیدن آینه در عالم رویا به هر آن چیزی که شما در آینه مشاهده کرده اید بر میگردد. مثلا اگر تصویر خود را صاف دیدید یک معنی دارد، اگر کدر دیدید یک معنی دارد ، واگر شخصی در آینه را ندیده اید یک معنی و به همین منوال ادامه دارد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر شما مذکر باشید و در آینه آهنی به خود نگاه کنید تعبیر آن این است که اگر همسر شما باردار باشد، شما صاحب پسری می شوید که از همه لحاظ ، چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی شبیه به پدرش می باشد.

اگر شما (مونث) در خواب به آینه نگاه کنید و باردار باشید تعبیر آن این است که شما صاحب دختری خواهید شدکه ازلحاظ ظاهری و باطنی به خودتان شباهت دارد. اگر باردار نباشید این خواب به معنای این است که شما به زودی از همسرتان جدا می شوید و مدتی پس از آن به عقد مرد دیگری در می آیید.

اگر شما (پسر مجرد) در خواب ببینید که در آینه نگاه می کنید تعبیر آن این است که شما صاحب برادری خواهید شد ولی اگر شما دختر باشید تعبیر آن این است که صاحب خواهر خواهید شد.

اگر شما مسئول و یا صاحب منصبی باشید و در عالم خواب به آینه نگاه کنید تعبیرش این است که به زودی مقام و منصب خود را از دست خواهید داد و شخص دیگری به جای شما صاحب آن منصب خواهد شد.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن آینه در عالم خواب نشانگر کسی است که شما به او علاقه مند هستید، این شخص می تواند دوست شما باشد، می تواند همسر شما باشد و یا هر شخص دیگری مانند پدر یا مادر.

اگر آینه غبارآلود بود به معنای آن است که شمابه درستی خود را نمی شناسید و از احوالات و اهداف خود به خوبی باخبر نیستید و دچار سردرگمی و پریشانی هستید.

تعبیر خواب به روایت جی.اچ.میلر

اچ میلر دیدن آینه در خواب را به خودشناسی تعبیر می کند. او معتقد است که اگر در خواب شما آینه ای که مقابل شما قرار دارد مات و کدر بود و به درستی نمی توانستید تصویر خود را مشاهده کنید، یعنی شما خود را شخصی محترم و فرهیخته تصور میکنید.

اگر در عالم رویا خود را در حالی خریدن و سفارش دادن آینه مشاهده کردید به معنی این است که شخصی از اطرافیان شما در حال کشیدن نقشه ای شوم برای ضربه زدن به شما می باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر آینه ای که در عالم خواب مشاهده می کنید شکسته باشد به معنی از دست دادن یکی از نزدیکان و عزیزان شما می باشد. اگر شما(دختر مجرد) در عالم رویا ببینید که آینه در برابر شما می شکند به ازدواجی که منجر به طلاق خواهد شد، برایتان تعبیر می شود.

اگر شخص دیگری را در آینه مشاهده کردید نشان دهنده آن است که شخصی بخاطر منفعت و خودخواهی خودش با شما رفتاری به دور از عدالت و انصاف خواهد داشت.

اگر در آینه حیوان یا حیواناتی را مشاهده کردید به دل سردی و ناکامی و ضرر و زیان مادی تعبیر می شود.

اگر شما (دختر) در آینه نامزد خود را با رنگ و رویی زرد ببینید به خبر فوت یکی از عزیزان و نزدیکان شما تعبیر می شود و اینکه به زودی کار شما با نامزد خود به جدایی می انجامد. اما اگر چهره نامزد خود را در آینه سرحال و خوشحال مشاهده کردید این امر حکایت از آن دارد که اختلافات شما با نامزدتان به زودی به پایان خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

اگر شما (زن متاهل)، در آینه به خود نگاه می کنید به معنای آن است که دوستانتان با دوز و کلک و نیرنگ شما را فریب می دهند.

اگر شما(یک مرد)، خود را در حال نگاه کردن به آینه دیدید این امر حکایت از آن دارد که در شغل و حرفه خود از تمرکز و توجه کمی برخوردار هستید و باید دقت و توجه خود را بالا ببرید.

اگر شما یک شخصیت برجسته و فرهیخته و دارای مقام و منصب بالا باشید و در عالم رویا خود را در آینه مشاهده کنید به از دست دادن حمایت و طرفداری اشخاصی که از نظر مقام و مرتبه پایینتر از شما قرار دارند و به گونه ای زیر دست شما محسوب می شوند، تعبیر می شود.

اگر شما (یک دختر جوان)، خود را درحال نگاه کردن به آینه دیدید این امرهشداری در رابطه با دوست یا نامزدتان می باشد و شما باید مراقب روابطتان با او باشید و حتی اگر می توانید آنها را تغییر بدهید.

اگر شما (یک زن متاهل)، در آینه به خود نگریستید این امر به پیمان شکنی، بد قولی و بی وفایی شما به همسرتان اشاره دارد.

اگر شما عاشق کسی هستید و در عالم رویا خود را در حال نگاه کردن به آینه دیدید این امر دلالت بر این دارد که شخصی را که به او علاقه مند هستید نسبت به شما وفادار نیست و بدقول و پیمان شکن است.

شکستن آینه در عالم رویا به معنای آن است که اتفاقی ناگهانی شما را دچار سردرگمی و نا آرامی خواهد کرد.

پاک کردن آینه

اگر در عالم رویا خود را درحال پاک کردن آینه دیدید، به این معنی است که شما می خواهید برخی عادات و رفتار های خود تان را تقویت کنید یا تغییر بدهید.

عدم مشاهده چیزی در آینده: اگر در عالم رویا به آینه نگاه کردید ولی هیچ چیزی را مشاهده نکردید این امر به معنای سردرگمی و پریشانی درونی شما و نشناختن درست برخی جنبه های شخصیتی شما است و یا به محیطی که در آن قرار دارید مرتبط است و شما احتیاج دارید تا خود را از آن محیط خارج کنید و ارتباطاتتان را با دیگران بیشتر کنید.

مشاهده شخص دیگر در آینه: اگر در آینه نگریستید ولی شخص یا چیز دیگری را در آن به جای خود مشاهده کردید، به معنای تغییر و تحولی است که شما اخیرا در عالم واقعیت در رفتار و منش خود داده اید که مطابق با شخصیت اصلی و حقیقی شما نیست.

افتادن آینه بر روی زمین

اگر در عالم خواب آینه را در حال افتادن روی زمین ببینید، تعبیر آن این است که در روز های اخیر برخی خصوصیات و رفتار های غلط خود را شناخته اید و به جنبه هایی از منش و شخصیت خود که آن ها را دوست ندارید دست یافته اید ولی قادر به پذیرش این بخش از وجود خود نیستید و می خواهید که آن را پنهان کرده و یا به گونه ای از ذهن تان خارج کنید.

آینه ترک خورده یا شکسته

اگر در عالم خواب آینه را ترک خورده یا شکسته مشاهده کردید این امر بیشتر به تصور ذهنی شما از خودتان ارتباط دارد، یک تصور ذهنی تحریف شده و یا غلط، مثلا شما در حال مقایسه با شخصی هستید که خود را از او بالاتر و یا پایین تر می دانید. به طور کلی این امر نشان دهنده این است که شما از خودتان و شخصیتتان اطلاعات دقیق و زیادی ندارید و تنها چیز های کمی را در مورد خودتان می دانید و به این ترتیب قدر خیلی از توانایی های خود را نمی دانید. این تکه های آینه نشان دهنده تکه های شخصیت وجودی شما است که با کنار هم قرار دادن آن، شما می توانید از شخصیت تان و درون تان به طور کامل آگاه شوید و جایگاه خودتان را در زندگی شخصی تان و در اجتماع بدانید و برای خود ارزش و احترام بیشتری قائل شوبد.

آینه مه آلود

دیدن آینه مه آلود در عالم خواب از آشفتگی و پریشان حالی شما و ناآرامی های تان حکایت دارد و حکایت از نا آگاهی شما از شخصیت تان دارد، شما نه خود را می شناسید و نه اهدافی که دارید و بسیار سردرگم هستید و حتی قدم بعدی در زندگی تان را نمی دانید و متوجه نیستید که برای چه چیزی حرکت و تلاش می کنید.

آینه کثیف

اگر در عالم خواب آینه را کثیف یافتید این امر حکایت از رفتار ها و اشنباهات شما دارد که باعث سقوط شما به مراحل پایین تر می شود، این اشتباه باعث برداشت ذهنی غلط شما از خودتان می شود. شما به خاطر داشتن این نوع رفتار ها و اشتباهات نمی توانید به درستی شخصیت خود را بشناسید و دچار خود کم بینی هستید و دائماً خود را از بقیه عقب تر و پایین تر می دانید.

منبع: ساعد نیوز
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: