توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد.

کدخبر : 9238
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۴ بهمن ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع ماهی قیمت هر کیلوگرم

قیمت اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سوف شمال ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سیم شمال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفال شمال ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کیلکا ۳۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی آمور پرورشی (بالای۱۵۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی بیگ هد پرورشی (بالای۲۰۰۰گرم) ۶۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم) ۵۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم) ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سنگسر طلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۹۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سی بس ( بالای ۴۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم ۷۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم) ۹۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی عروس (بالای ۷۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۱۰۰۰گرم) ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی بچه شیر منجمد (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز S 2,250,000 ریال

قیمت ماهی تیلا پیا فیله شده سایزmو l 2,450,000 ریال

قیمت ماهی حسون سایزL 350,000 ریال

قیمت ماهی حسون سایزM 300,000 ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه سایزXL 1,650,000 ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه سایزL 1,600,000 ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه سایزM 1,500,000 ریال

قیمت ماهی سارم صنعتی سایزlوXL 550,000 ریال

قیمت ماهی سرخو سایزL 900,000 ریال

قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزL 450,000 ریال

قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزM 400,000 ریال

قیمت ماهی سنگسر سایر انواع سایزL,M 770,000 ریال

قیمت ماهی سنگسر طلایی سایزL 1,200,000 ریال

قیمت ماهی شوریده داخلی سایزXL 1,600,000 ریال

قیمت ماهی شوریده داخلی سایزL 1,500,000 ریال

قیمت ماهی شوریده داخلی سایزM 1,400,000 ریال

قیمت ماهی شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر بی سرو دم ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی طلال سایزL 450,000 ریال

قیمت ماهی کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۹۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفشک سایزXL 1,550,000 ریال

قیمت ماهی کفشک سایزL 1,450,000 ریال

قیمت ماهی گیش معمولی سایزL 800,000 ریال

قیمت ماهی گیش مقوایی سایزL 900,000 ریال

قیمت میگوی دریایی با سرسایز۹۱-۱۱۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگوی دریایی با سرسایز۴۱-۶۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی هامور سایزXL 1,500,000 ریال

قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم ) ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده کپور (بالای۱۰۰۰گرم) ۹۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم) ۶۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم) ۶۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم ۸۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سکن با سر و دم (سایز L) 900,000 ریال

قیمت ماهی شهری سایزl 1,000,000 ریال

قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم ۸۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم) ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۳۰۰گرم) ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم ۹۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زبان ۸۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد کیلکا ۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد – سی بس ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا ۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی اوزون برون صید شده ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی اوزون برون زنده ( بالای ۳کیلوگرم ) ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ) ۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۹۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگو پرورشی تازه با سر مخلوط(mix) 1,850,000 ریال

قیمت ماهی ساردین جنوب ۳۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال-کپوردریایی ( بالای ۴۰۰گرم) ۹۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زرده ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی روهیتا ۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سی بس شکم خالی بدون پولک ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی اوزون بر با سر و دم شکم خالی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگوی دریایی پلویی سایز بالای ۱۲۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم ) ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت استیک ماهی سالمون نروژی (حلقه ای) ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه