یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید

خبر خوش برای یارانه بگیران | 4 دهک اول یارانه نقدی ویژه دیافت می کنند

دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با پرداخت چهار عنوان کمک هزینه شامل کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید یا شدید فاقد شغل و درآمد(کمک هزینه معیشت ماده۲۷)، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت و همچنین کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی، به جامعه هدف سازمانی خدمت رسانی می کند.

خبر خوش برای یارانه بگیران | 4 دهک اول یارانه نقدی ویژه دیافت می کنند
کدخبر : 16291
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

خبرنگار: عرفان پارسا

دولت هر ماه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب قشر خاصی از مردم واریز میکند. یارانه نقدی با 45 هزار تومان آغاز شد و امسال شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی بودیم.

کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)، کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است که در اجرای تکالیف حمایتی دولت در برنامه ششم توسعه، به منظور جبران بخشی از هزینه های زندگی و معیشت، به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن، تعلق می گیرد. گام های اصلی فرایند اجرایی به ترتیب شامل ارائه درخواست توسط متقاضی، اخذ مدارک و بررسی آنها، ارجاع متقاضی به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در صورت نیاز، استعلام از ارگان ها و دستگاه های حمایتی دارای تکلیف مشابه و بررسی و تهیه گزارش مددکاری، تایید نهایی درخواست مستمری در کمیته بهزیستی، ثبت متقاضی به عنوان پشت نوبت مستمری درسامانه سازمان، انتظار به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری تا زمان ایجاد ظرفیت خالی و در نهایت در صورت ایجاد ظرفیت خالی، برقراری مستمری در سامانه ثبت می شود.

دومین کمک هزینه پرداختی این دفتر، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد است که کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است و در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، به افراد دارای معلولیت و بیماران روانی مزمن تحت پوشش سازمان بهزیستی، پرداخت می‌شود. این فعالیت در قانون، با هدف عدالت در پرداخت و بر اساس شاخص های پرداخت، صرفا برای معلولیت های شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد پیش بینی شده است. گام های اصلی فرایند اجرایی شامل احصای اسامی افراد مستمری بگیر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد با دهک یک تا چهار از سامانه سازمان و بانک جامع اطلاعات اقتصـادی اجتماعی خـانوار وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی، برقراری کمک هزینه معیشت افراد حائز شرایط فوق و دارای شاخص های پرداخت افراد دارای معلولیت و بیماران روانی مزمن شــدیـد و خیلی شدیـد (با تعیین نوع و شدت معلولیت ثبت شده در پرونده کمیسـیون پزشـکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در سامانه)، رده سنی ۱۸ سال و بالاتر، اسـتقرار در چهار دهک پایین درآمـدی بانک جامع اطلاعات اقتصـادی اجتماعی خـانوار وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی(دهک یک تا چهار) در حال حاضر است.

فعالیت بعدی پرداخت کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده است که کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است و توسط سازمان بهزیستی کشور، با هدف کمک به ارتقای سلامت فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و معلولیت های چندگانه که قادر به انجام فعالیت های روزمره زندگی نیستند و افزایش امکانات مراقبتی مورد نیاز، به فرد دارای معلولیت و یا سرپرست، همسر یا قیم وی، پرداخت‌ می‌شود.

گام های اصلی فرایند اجرایی این خدمت شامل ارائه درخواست توسط متقاضی، اخذ مدارک و بررسی آنها، ارجاع متقاضی به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت و در صورت نیازبررسی و تهیه گزارش مددکاری، تایید نهایی درخواست کمک هزینه پرستاری درکمیته بهزیستی، ثبت متقاضی به عنوان پشت نوبت کمک هزینه پرستاری در سامانه سازمان، انتظار به عنوان پشت نوبت دریافت تا زمان ایجاد ظرفیت خالی است و درصورت ایجاد ظرفیت خالی، برقراری کمک هزینه پرستاری در سامانه ثبت می شود.

پرداخت کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی نیز کمک هزینه ای است که به طور مستمر(ماهانه) توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف کمک به ارتقای سلامت فرد دارای آسیب نخاعی و افزایش امکانات مراقبتی مورد نیاز وی، به فرد یا سرپرست، همسر یا قیم، پرداخت‌ می‌شود. در این فرایند نیز مراحل‌ ارائه درخواست توسط متقاضی، استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارجاع فرد به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت جهت تعیین سطح آسیب نخاعی، بررسی و تهیه گزارش مددکاری و تایید نهایی درخواست کمک هزینه پرستاری درکمیته بهزیستی، به ترتیب انجام می‌شود و در صورت مشمول بودن، ثبت و تایید در سامانه جهت برقراری حق پرستاری صورت می گیرد.

سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته به ۷۲ هزار و ۷۰۰ نفر افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید، حق پرستاری و به ۹۴۵ هزار خانوار نیز کمک هزینه معیشت (مستمری) پرداخت می‌کرد. پشت نوبتی‌های مستمری در۲ سال گذشته صفر و بیش از ۵۰۰ هزار نفر وارد چرخه مستمری بهزیستی شدند. مستمری از ۵۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان برای خانوارها متغیر است.

منبع: ایرنا

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    ارسال نظر:

    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان