استعلام سابقه بیمه تکمیلی دانا چگونه انجام می‌شود؟

استعلام سابقه بیمه تکمیلی دانا چگونه انجام می‌شود؟
کدخبر : 18014
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

بیمه دانا یکی از معتبرترین شرکت‌ها برای خرید بیمه تکمیلی است. وزارت آموزش و پرورش در اواخر خرداد ماه سال 1401 به منظور قدردانی از زحمات معلمان که برای تربیت نسلی کوشا در تلاش هستند، توافق‌نامه‌ای با شرکت بیمه دانا انجام داد که طبق آن، 90 درصد از خدمات فرهنگیان تحت پوشش بیمه‌های لازم قرار می‌گیرند. در ادامه این مقاله در رابطه با بیمه تکمیلی دانا و نحوه استعلام ان توضیح داده‌ایم تا فرهنگیان عزیز را در این زمینه راهنمایی نماییم.

راهنمای استعلام سابقه بیمه تکمیلی دانا

احتمال نیاز به دیدن سوابق بیمه برای تمامی افراد وجود دارد. با توجه به افراد نیز این بیمه‌ها متفاوت هستند، در بیشتر موارد اکثریت مردم، نیاز به اطلاع از سوابق بیمه تامین اجتماعی خود دارند. در این بین قشر ارزشمند فرهنگیان، نیاز به استعلام سابقه بیمه دانا دارند که به توضیح ان پرداخته‌ایم.

برای استعلام سابقه بیمه تکمیلی دانا در ابتدا نیاز است به سایت این شرکت به آدرس https://www.dana-insurance.com/ مراجعه کنید. در ابتدای صفحه، از قسمت سامانه دانایار، استعلام بیمه و سپس استعلام بیمه درمان را انتخاب کنید.

87i79u89o

در این بخش با وارد کردن کد ملی، به عنوان نام کاربری و کد پرسنلی، به عنوان کلمه عبور، می‌توانید وارد شوید و اطلاعات مربوط به خود، از جمله سابقه بیمه را مشاهده نمایید.

oloplip

حق بیمه و میزان تعهدات بیمه تکمیلی فرهنگیان به چه صورت است؟

حق بیمه فرهنگیان در سال 395 هزار تومان اعلام شده است. که میزان 132 هزار تومان از آن را کارمند می‌پردازد و 263 هزار تومان را دولت بر عهده می‌گیرد. البته چنانچه افرادی تحت تکلف فرهنگیان باشند، حق بیمه ان‌ها به صورت کامل توسط خودشان پرداخت می‌شود و دولت وظیفه‌ای مبنی بر آن ندارد.

تعهدات بیمه تکمیلی فرهنگیان به شرح زیر می‌باشد:

تعهدات بیمه دانا

سقف تعهدات

فرانشیز

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮی، ﺟﺮاﺣﯽ و اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ Care Day، در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ

ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ۱

ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۷ ﺳﺎل

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ، رادﯾﻮ ﺗﺮاﭘﯽ و اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن،

ﻗﻠﺐ، ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﺨاع، دﯾﺴﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﮐﺎﻣﺎﻧﺎﯾﻒ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﻪ، رﯾﻪ، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻨﺘﺮوﻧﺸﻨﺎل ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ و ﻋﺮوق داﺧﻠﯽ ﻣﻐﺰ

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ زاﯾﻤﺎن اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺰارﯾﻦ

16 میلیون تومان

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ و ﻧﺎﺑﺎروری ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ: IUI،IVF ،Gift ،Zift، ﻣﯿﮑﺮواﯾﻨﺠﮑﺸﻦ

30 میلیون تومان

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری چشم در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ درﺟﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺑﯿﻨﯽ، دورﺑﯿﻨﯽ، آﺳﺘﯿﮕﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﻧﻘﺺ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ ۳ دﯾﻮﭘﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

5 میلیون تومان

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎراکلینیکی ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ: اﻧﻮاع رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﻧﻮاع اﺳﮑﻦ، اﻧﻮاع ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ، اﻧﻮاع آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ، MRI، اﮐﻮ

ﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﻧﻮاع ﻫﻮﻟﺘﺮ ﻣﺎﻧﺘﯿﻮرﯾﻨﮓ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ، EECPT، ﺗﯿﻠﺖ ﺗﺴﺖ،

اﺳﺘﺮی اﮐﻮ، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮی، ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان، آﻧﮋﯾﻮ اﺳﮑﻦ ﻗﻠﺐ و اﮐﻮی ﭼﺸﻢ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪای )اﺳﮑﻦﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای و درﻣﺎن رادﯾﻮ اﯾﺰوﺗﻮپ(

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﺴﺖ ورزش، ﺗﺴﺖ آﻟﺮژی، ﺗﺴﺖ

ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮی و (RFT، ﻧﻮار ﻋﻀﻠﻪ، EMG، ﻧﻮار ﻋﺼﺐ MCV، ﻧﻮار ﻣﻐﺰ EEG، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﯾﻮروداﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﻧﻮار ﻣﺜﺎﻧﻪ )ﺳﯿﺴﺘﻮﻣﺘﺮی ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻮﮔﺮام(، ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ، ﻫﻮﻟﺘﺮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﻠﺐ، ﻫﻮﻟﺘﺮ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭼﺸﻢ، ﭘﻨﺘﺎﮐﻢ ﭼﺸﻢ، ﭘﺮﯾﻤﺘﺮی ﭼﺸﻢ، ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی، ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺘﺮی، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوق ﺷﺎﻣﻞ

اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻧﻮار ﻗﻠﺐ

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، در رﻓﺘﮕﯽ، ﺧﺘﻨﻪ، ﺑﺨﯿﻪ، ﮐﺮاﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، اﮐﺴﯿﺰﯾﻮن، ﻟﯿﭙﻮم، ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ، ﮔﭻﮔﯿﺮی، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ و ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﯽ

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎراﮐﯿﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﮔﺮوه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم: اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﮑﺎپ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺴﺖ آﻟﺮژﯾﮏ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺟﻨﯿﻦ، ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎی ﺟﻨﯿﻨﯽ و

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻨﯿﻦ

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ،

ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ، ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮاﺗﯿﮏ، ﻟﯿﺰر ﺗﺮاﭘﯽ )ﭘﺮﺗﻮان و ﮐﻢ ﺗﻮان(، ﻣﮕﻨﺖ

ﺗﺮاﭘﯽ

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی وﯾﺰﯾﺖ )ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ( و داروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ، ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﮑﻤﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد

بدون سقف

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﻃﺒﯽ ﯾﺎ ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎس ﻃﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ

1 میلیون و 200 هزار تومان

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﯿﺪن، ﺗﺮﻣﯿﻢ، درﻣﺎن رﯾﺸﻪ،

ﺟﺮمﮔﯿﺮی و ﺑﺮوﺳﺎژ، روﮐﺶ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻟﺜﻪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه

3 میلیون و 500 هزار تومان

51%

ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻤﻌﮏ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ۱ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ از

ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

15 میلیون تومان

51%

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ اروﺗﺰ )ﺗﻌﺮﻓﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ(، ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، وﯾﻠﭽﺮ، واﮐﺮ و ﻋﺼﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ

بدون سقف

51%

ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه

در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ- درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ

بدون سقف

51%

 

 

 

 

 

نحوه استفاده از خدمات بیمه تکمیلی دانا چگونه است؟

yukuiou

 

نحوه استفاده از خدمات بیمه تکمیلی دانا به دو صورت است؛ شما به عنوان یک بیمه شده می‌توانید به مراکز درمانی طرف قرارداد و یا مراکز درمانی غیر طرف قرارداد مراجعه کنید که در ادامه به توضیح ‌آن‌ها و چگونگی دریافت خسارت هر کدام پرداخته‌ایم.

 1. مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد

برای مراجعه به مراکز طرف قرارداد با بیمه دانا، لازم است در ابتدا به یکی از مراکز و شغب بیمه دانا بروید و معرفی‌نامه بگیرید و یا به مراکزی درمانی مراجعه کنید که معرفی‌نامه آنلاین صادر می‌کنند و فق مبلغ فرانشیز را از شما دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که بیمه دانا با بیش از 95 درصد از مراکز درمانی در سطح کشور قرارداد دارد.

مدارک مورد نیاز برای صدور معرفی‌نامه بیمه تکمیلی دانا به شرح زیر است:

 • کارت معتبر بیمه دانا یا معرفی‌نامه از سوی بیمه‌گذار
 • گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی مورد نیاز
 • تصویر دفترچه بیمه، بیمه‌شده اصلی و بیمار
 • اصل شناسنامه فرزندان مونث بالای 17 سال و مطلقه
 • گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان مذکر بالای 22 سال حداکثر تا سن 25 سال تمام (دانشجوی دکتری 26 سال)
 1. مراجعه به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد

چنانچه به مراکز درمانی مراجعه کنید که با بیمه دانا طرف قرارداد نیستند، موظف هستید تمام هزینه‌های مربوطه را بپردازید و پس از ان با ارائه مدارک مورد نیاز، به یکی از شعب بیمه دانا مراجعه کنید و هزینه‌ی درمان را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی دانا نیز به شرح زیر است:

 • کپی برابر با اصل شده‌ مدارک درمانی
 • کپی چک دریافتی از بیمه‌گر پایه و یا تاییدیه پرداخت وجه توسط بیمه‌گر پایه به حساب بیمه‌شده
 • کپی شناسنامه بیمار
 • کپی دفترچه بیمه بیمار
 • کپی کارت درمان بیمار

در این مقاله به نحوه مشاهده سابقه بیمه تکمیلی دانا و تعهدات و نحوه استفاده از ان پرداختیم. امیدواریم برای شما موتر واقع شده باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  ارسال نظر:

  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان